ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN ETIQ DISPLAY

Sarl (bvba) ingeschreven in het HR van Lille métropole onder het nummer 433584414.
De zetel bevindt zich te Leers, 8 rue de la plaine.
BTW-identificatienummer: FR35433584414

De voorliggende algemene voorwaarden hebben als doel om de rechten en verplichtingen te definiëren van de partijen bij het verkoopcontract online van goederen en materiaal, voorgesteld door het bedrijf Etiq Belgium, dat zich uitsluitend richt naar professionals en instellingen.
De voorliggende voorwaarden betreffen de aankopen uitgevoerd door kopers, gesitueerd in Frankrijk, België of Zwitserland.
Voor alle leveringen buiten de genoemde landen, volstaat het om het te signaleren om een specifieke prijsofferte te verkrijgen.
Elke bestelling impliceert het aanvaarden zonder voorbehoud van onderstaande voorwaarden met uitzondering van elk document dat later uitgegeven is per prospectus of op de website van het bedrijf.
Het feit dat de verkoper zich op een gegeven moment niet beroept op een van de voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als geldige afstandsname wanneer op latere datum er toch beroep op wordt gedaan.

 

1. BESTELLING :

De koper plaatst zijn bestelling online, vanuit de online catalogus en door middel van het formulier op de website.
Elk artikel is gedefinieerd door een code die de aard en de verpakking omschrijft.
De artikelen, verkocht per hoeveelheid, mogen in geen geval verkocht worden per stuk.

De producten zijn met de groot mogelijke nauwkeurigheid omschreven en gepresenteerd. Als er zich echter fouten of weglatingen hebben voorgedaan in deze presentatie, kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De foto's van de producten zijn niet bindend.
Er wordt voorgesteld om vier etappes te valideren alvorens naar een samenvatting van de bestelling te gaan.
Opdat de bestelling zou gevalideerd zijn, moet de koper de voorliggende algemene voorwaarden accepteren, door te klikken op de aangeduide plaats.
Elke bestelling zal pas beschouwd worden als definitief geregistreerd na acceptatie van fase vijf die een samenvatting van de bestelling genereert.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van producten, beschikbaar voor verkoop.
Het verstrekken van online bankgegevens van de koper en de definitieve bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van het akkoord van deze laatste voor de betaling van de verschuldigde bedragen in het kader van de bestelling en de uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde transacties.

 

2. BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De contractuele inlichtingen zijn voorwerp van een bevestiging per e-mail, ten laatste op het moment van de levering of bij gebreke daarvan, op het adres aangeduid door de koper op de bestelbon.
In sommige gevallen, met name bij niet-betaling, een verkeerd adres of elk ander probleem op de account van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling te blokkeren tot wanneer er een oplossing is gevonden.
Wanneer een product onbeschikbaar blijkt, zal de koper hierover per e-mail worden geïnformeerd.
De annulering van de bestelling van dit product en de eventuele terugbetaling worden dan uitgevoerd, de rest van de bestelling blijft vast en definitief.

 

3. PRIJS:

Onze prijzen zijn exclusief btw en "af fabriek". Facturen worden opgemaakt volgens de geldende tarieven en voorwaarden op het moment van het plaatsen van de bestelling.

De prijzen houden rekening met de BTW die toepasbaar is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden doorgevoerd op de prijs van de producten in de online winkel. De betaling van de totale prijs moet uitgevoerd worden bij de bestelling.
De betalingen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als waarborg of voorschot.
Elke belasting, taks, recht of andere te betalen prestatie, die werd gecreëerd of aangepast, volgens het toepassen van de Franse wetgeving of het land van invoer zullen worden doorgevoerd in de verkoopprijs van de producten.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN:

Betaling van de bestelling gebeurt uitsluitend door afschrijving op de bankrekening van de koper volgens het beveiligde protocol SSL van onze financiële partner CDN. De koper heeft daartoe zijn bankcoördinaten ingevuld in de daartoe bestemde plaats en garandeert de provisie op zijn rekening.
In geval van weigering van de goedkeuring van de betaling door de officieel erkende organisaties of de bank, is de verkoper gerechtigd om het beheer van de bestelling op te schorten. Hij behoudt zich zo het recht voor om de levering van de lopende bestelling te weigeren.
Bij een vaste en definitieve bestelling houdt de firma Etiq Belgium zich de mogelijkheid voor om een gedwongen betaling te eisen, wanneer een aangetekende brief zonder gevolg is gebleven.
In overeenstemming met artikel L441-6 alinea 12 van het wetboek van koophandel, zal de klant gehouden worden om een schadevergoeding te betalen van € 40 te voor elke vertraging in de betaling, de voornoemde som zal ter dekking van de inningskosten worden aangewend.
Wanneer een voorgaande bestelling niet volledig is betaald, kan de verkoper weigeren om de huidige bestelling na te komen.
De verkoop kan een verificatieprocedure eisen om zich te verzekeren dat zijn klant geen bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder diens weten.
Er kan aan de koper gevraagd worden om per fax een kopie van een identiteitsbewijs en de bankgegevens door te sturen. Het is pas na ontvangst van deze documenten dat de bestelling zal worden gevalideerd.

 

5. LEVERING/TRANSPORT:

Onze leveringen worden uitgevoerd door een transporteur van onze keuze en geven recht op een facturatie van transportkosten.

De producten worden geleverd op het adres aangeduid door de koper op de bestelbon en in dat opzicht zal de koper over de juistheid van de vermeldingen waken. Elke colli die aan de verkoper wordt teruggestuurd omwille van een fout of onvolledig leveringsadres zal opnieuw opgestuurd worden op kosten van de koper.
In elk geval reizen de goederen op risico van de koper ongeacht de voorwaarden van de regeling van de transportprijs. Wij verlenen franco port vanaf 450 €, exclusief btw, gefactureerd per leveringsadres met uitzondering van:
- de bestellingen met speciale fabricatie
- de bestellingen met betrekking op volumineuze producten
- bijvoegingen bij een initiële bestelling die, door toevoeging € 450 exclusief btw bereiken en die in meerdere verzendingen worden geleverd
Expres leveringen gevraagd door de koper
In overeenstemming met artikel L133-3 van het wetboek van koophandel, voor de betrekkingen tussen de vervoerder en zijn klant, wordt eraan herinnerd dat:
“Elk product dat geen voorwerp is van bezwaar aan de vervoerder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen drie dagen na ontvangst, wordt beschouwd als aanvaard door de klant.” 
Vandaar, wanneer de levering wordt uitgevoerd conform de overeenkomst, op het domicilie van de koper, wordt deze gevraagd een gewone controle uit te voeren: aantal colli en de staat van de verpakking, in bijzijn van de transporteur.
Er zal geen enkele klacht worden aanvaard als een kopie van de brief aan de transporteur niet ter kennisgeving is overgemaakt aan de verkoper binnen een redelijke termijn.

 

6. TERUGZENDINGEN EN TERUGNAME:

Indien het nodig is om producten terug te sturen naar de verkoper, moeten deze voorwerp uitmaken van een retouraanvraag binnen de zeven dagen volgend op de levering, per mail of per fax aan de dienst waarvan de coördinaten te vinden zijn in het tabblad SERVICE van de internetsite. Elke terugzending van goederen moet het onderwerp zijn van een voorafgaand schriftelijk akkoord tussen ETIQ Belgium en de koper. De goederen moeten zich in hun originele verpakking en in nieuwe staat bevinden. De kosten en risico’s van de terugzending blijven ten laste van de koper.
Deze terugzendingen kunnen worden gerechtvaardigd in geval van fout bij levering en/of gebrek aan overeenstemming van de producten in natura of in kwaliteit in vergelijking met de vermeldingen op de bestelbon.

Na verificatie van de teruggezonden goederen, zal ETIC Belgium een creditnota aan de koper opmaken, die overeenstemt met de originele waarde.

 

7. GARANTIE:

De producten zijn gegarandeerd tegen elke materiaal- en fabricagefout, gedurende zes maand te rekenen vanaf de levering.
De verkoper heeft als enige verplichting om, volgens zijn keuze, over te gaan tot gratis vervangen of herstellen van het product, behalve wanneer deze manier van schadevergoeding buiten proportie blijkt.
Om te genieten van de garantie zal het product onderworpen worden aan de dienst na verkoop van verkoper, wiens akkoord noodzakelijk is.
De portkosten blijven ten laste van de koper.
De garantie geldt niet voor zichtbare gebreken of voor beschadiging die te wijten is aan natuurlijke slijtage of abnormaal gebruik van het product.

 

8. BEWIJS VAN DE TRANSACTIE:

Het archiveren van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager, dat kan worden gereproduceerd als bewijs.
De verkoper bevestigt dat hun bewaring in de informaticasystemen van zijn onderneming onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gebeurt.

 

9. RECHT VAN EIGENDOM:

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat ETIQ Belgium zich het volledige en exclusieve recht van eigendom voorbehoudt van de goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.
Wanneer de klant de goederen wenst door te verkopen, verplicht hij zich ertoe om zijn koper te wijzen op de clausule van voorbehoud van eigendom en het recht dat ETIQ Belgium zich voorbehoudt om de goederen of de wederverkoopprijs aan het bedrag van de vordering in hoofdsom op te eisen.

 

10. RECHTSPRAAK:

Elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden en hun interpretatie, hun uitvoering en alle verkoopcontracten, aangegaan door ons bedrijf, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank van koophandel van de zetel van onze vennootschap, ongeacht de plaats van de bestelling, de levering en de betaling, zelfs in geval van een oproep van de garantie of van pluraliteit van verweerders.
De toewijzing van de bevoegdheid geldt voor een primaire vordering, een incidentele eis, een bodemprocedure of een kortgeding.

 

11. INTELECTUEEL EIGENDOM: 

Etiq ontwerpt zijn eigen producten. Deze zijn gedekt door het auteursrecht.
Hun ongeoorloofde reproductie vormt een geval van vervalsing.
De klant die aan ETIQ Belgium de fabricage van producten op maat voorstelt, herkent daarmee beschouwd te worden als co-auteur of houder van een collectief werk.

Gedaan te Lille op januari 2015